สื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท สุขสันต์ กรุ๊ป จำกัด ให้บริการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อสิ่งอิเล็กทรอนิกส์ที่มีให้บริการบนเว็บไซต์โดยคอมพิวเตอร์เป็นตัวกลางในการเข้าถึงสารสนเทศประเภทสื่อสิ่งพิมพ์เพียงแต่ไม่ได้พิมพ์ออกมา
เท่านั้น นอกจากนั้นยังสามารถใส่ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปยังข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ได้รับความนิยมอย่างมากเพราะเกิดความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงได้ง่าย และประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา ที่สำคัญทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย

ประเภทของสื่ออิเล็กทรอนิกส์

E-publishing

คือ สื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีให้บริการบนเว็บไซต์ โดยคอมพิวเตอร์เป็นตัวกลาง ในการเข้าถึง สารสนเทศประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ เพียงแต่ไม่ได้พิมพ์ออกมาเท่านั้น นอกไปจากนั้นยังสามารถใส่ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปยังข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย และเนื่องจากการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ได้รับความนิยมอย่างมากเพราะเกิดความสะดวกรวดเร็ว เข้าถึงได้ง่าย และประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายจึงทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา หนังสือหรือเอกสารที่เก็บอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเก็บไว้อยู่ในแบบของไฟล์ โปรแกรมส่วนมากที่เข้าใจกันคือหนังสือที่เก็บในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ต้องใช้กระดาษและมีการสร้างจากคอมพิวเตอร์ และสามารถอ่านได้จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้ก ปาล์ม พ็อกเก็ตพีซี หรือกระทั่งอ่านได้จากโทรศัพท์มือถือบางรุ่น ทรัพยากรสารสนเทศมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบที่ทันสมัยและไม่หยุดนิ่งอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น E-publishing จึงมีบทบาทกับคนยุคปัจจุบันอย่างมาก

E-Training

กระบวนการการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นกระบวนการจัดการฝึกทักษะ เพิ่มพูนสาระความรู้ ที่เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมนั้นเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เข้าอบรมมีอิสระในการเข้าศึกษาเรียนรู้ตามเวลา โอกาสที่ผู้ฝึกอบรมต้องการโดยเนื้อหาขององค์ความรู้จะถูกออกแบบมาให้ศึกษาเรียนรู้ได้โดยง่าย ในรูปแบบมัลติมีเดียซึ่งประกอบด้วยสื่อที่เป็นข้อความรูป หรืออาจมีภาพเคลื่อนไหว

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI

CAI ย่อมาจากคำว่า COMPUTER-ASSISTED หมายถึง สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่ง ซึ่งใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ใน
การนำเสนอสื่อประสมได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง กราฟิก แผนภูมิ กราฟ วีดีทัศน์
ภาพเคลื่อนไหวและเสียง

WBI Web-based Instruction

คือ บทเรียนที่สร้างขึ้นสำหรับการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยนำจุดเด่นของวิธีการให้บริการข้อมูลแบบ www มาประยุกต์ใช้ Web Base Instruction จึงเป็นบทเรียนประเภท CAI แบบ On-line ในที่นี้หมายความว่า ผู้เรียนเรียนอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ติดต่อผ่านเครือ กับเครื่องแม่ข่ายที่บรรจุบทเรียน

E-book

เป็นคำภาต่างประเทศ ย่อมาจากคำว่า electronic book หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูลที่สามารถอ่านเอกสารทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบ ออฟไลน์และออนไลน์

บริการที่แนะนำ