ชื่อโดเมนเนม
ความหมายของชื่อโดเมนเนม / ข้อกำหนด
.com/ .net/ .org/ .info / .biz  / ภาษาไทย.com ไม่มีข้อกำหนดสามารถจดได้ทันที
 

co.th

โดเมนสำหรับองค์กรธุรกิจในประเทศไทย ผู้สมัครขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้หมวดหมู่นี้ จะต้องเป็นองค์กรพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือบริษัทต่างประเทศที่มีตัวแทนอยู่ในประเทศไทย และตัวแทนนั้น จะต้องจดทะเบียนในประเทศไทย และได้รับการโอนสิทธิ ในการจดทะเบียนชื่อโดเมนจากบริษัทแม่ในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย
in.th   สำหรับหน่วยงานทุกประเภท และบุคคลทั่วไป (อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป)
ac.th

 

สำหรับสถาบันการศึกษา ผู้สมัครขอจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้หมวดหมู่นี้   จะต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่จดทะเบียนในประเทศไทย
go.th

 

สำหรับการใช้ของภาครัฐบาล เช่น กระทรวงหรือหน่วยงานรัฐบาล ผู้สมัครขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้หมวดหมู่นี้จะต้องเป็นหน่วยงานของรัฐบาล ไทย (มติการประชุมคณะรัฐมนตรี)
net.th สำหรับนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ทั้ง 3 แบบ ตาม พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
or.th สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร
mi.th สำหรับหน่วยงานทางทหาร
ภาษาไทย.ไทย ต้องเป็นชื่อทับศัพท์หรือมีความหมายตรงกับชื่อภาษาอังกฤษเท่านั้น